0
Your Cart

Pravilnik o zasebnosti

1. Namen
Pravilnik o zasebnosti (v nadaljevanju: Pravilnik) je sprejet z namenom seznanitve uporabnikov
s pravnimi podlagami, z vrstami in nameni uporabe osebnih podatkov ter pravicami
posameznikov na področju varstva osebnih podatkov, ki jih podjetju BELINGAR D.O.O.
posreduje posameznik.
Osebni podatki, ko so podjetju posredovani so uporabljeni in obravnavani le za namen, zaradi
katerega so bili zbrani. Z osebnimi podatki podjetje upravlja z največjo skrbnostjo, upoštevajoč
veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obravnave.
Podjetje zagotavlja, da izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe na tak način, da
obdelava osebnih podatkov izpolnjuje vse zahteve po predpisih o varstvu osebnih podatkov in
zagotavlja tudi varstvo pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki ter da pri
obdelavi osebnih podatkov ravnal v skladu z veljavno zakonodajo.
Spletna stran https://www.segrej.si je informacijski sistem, namenjen predstavitvi
izdelkov uporabniku. Spletno stran https://www.segrej.si upravlja podjetje Belingar d.o.o., Industrijska 5, 5000 Nova Gorica.
Hkrati ta Pravilnik o zasebnosti dodatno pojasnjuje soglasja, ki ga potrošnik poda za obdelavo
osebnih podatkov.
V Pravilniku o zasebnosti so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem
pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: “Splošna uredba o
varstvu podatkov”) in zakonodajo Republike Slovenije (predvsem Zakon o varstvu osebnih
podatkov – ZVOP-1 in Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu – ZEPT) zajete zlasti
naslednje informacije:
• kontaktne informacije podjetja
• nameni, pravne podlage in opredelitve vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov
posameznikov
• čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov
• pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov
2. Upravljavec osebnih podatkov
Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s tem Pravilnikom, je Belingar d.o.o., Industrijska 5, , 5000 Nova Gorica.3. Vrste osebnih podatkov
O obiskovalcih spletne strani podjetje zbira podatke le z uporabo piškotkov.
O strankah ali kupcih se zbirajo tudi drugi osebni podatki, ki so potrebni za izvajanje storitev. Ti
osebni podatki so:
• osnovni podatki o stranki (ime in priimek, naslov);
• kontaktni podatki kupca in podatki o morebitni komunikaciji s stranko (e-poštni naslov,
datum, ura in vsebina e-poštne komunikacije);
• podatki o zgodovini nakupov in izdanih računih (datum nakupa, kupljeni izdelki, cena
kupljenih izdelkov, skupni znesek nakupa, način plačila naslov za dostavo, številka in
datum izdaje računa);
• drugi podatki, ki jih ponudnik zbira in obdeluje na podlagi privolitve strank (telefonska
št., GSM št.).
4. Kategorije posameznikov, katerih osebni podatki se obdelujejo
Pravilnik je namenjen vsem našim strankam in kupcem, kot tudi tistim, ki obiščete našo spletno
stran.
5. Nameni obdelave in pravne podlage za obdelavo podatkov
5.1. Obdelava na podlagi pogodbe ali v predpogodbeni fazi
Če je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na
katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika
pred sklenitvijo pogodbe (b točka I. odst. 6. čl. Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov),
podjetje obdeluje osebne podatke posameznika za naslednje namene: identifikacijo
posameznika, pripravo ponudbe, sklenitev pogodbe, za zagotovitev naročenih storitev,
obveščanje o morebitnih spremembah, dodatnih podrobnostih in navodilih za uporabo storitev,
obračunavanje storitev ter za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega
razmerja med podjetjem in posameznikom.
Pri obračunavanju storitev na podlagi davčnih predpisov, pridobimo in obdelujemo za pravilno
izdajo računa še vaš naslov.
5.2. Obdelava na podlagi zakonitega interesa
Če je obdelava osebnih podatkov potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti (c točka I. odst.
6. čl. Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov) lahko podjetje obdeluje in uporabi osebne
podatke posameznika zaradi odkrivanja in preprečevanja goljufive uporabe in zlorabe storitev,
v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje podatke o posameznikih
za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je toprimerno, te podatke posreduje tudi drugim ponudnikom tovrstnih storitev, poslovnim
partnerjem, policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom.
6. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam/pogodbenim obdelovalcem
V primeru, da bo podjetje osebne podatke posameznikov posredovala izbranim zunanjim
obdelovalcem, bodo ti z podjetjem sklenili pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oziroma
vsebinsko enak dogovor ali drug zavezujoč dokument, s katerim se bod vnaprej zavezali
upoštevati enake standarde varstva osebnih podatkov, kot jih ima upravljalec ter vse standarde
obdelave osebnih podatkov, ki jih predvideva veljavna zakonodaja. Zunanji obdelovalci bodo
imeli dostop le do podatkov, ki so potrebni za dosego določenega namen in bodo podjetju
Belingar d.o.o. pogodbeno zavezani k spoštovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.
Podjetja na podlagi obrazložene zahteve posreduje osebne podatke tudi pristojnim državnim
organom, ki imajo za to zakonsko podlago. Podjetje Belingar d.o.o.. se bo npr. odzvala na
zahteve sodišč, organov pregona in drugih državnih organov, ki lahko vključujejo tudi državne
organe druge države članice EU.
7. Hramba osebnih podatkov
Obdobje hrambe podatkov je določeno glede na kategorijo posameznih podatkov. Podatke
podjetje hrani največ toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili
zbrani ali nadalje obdelani oziroma do poteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti ali
zakonsko predpisanega roka hrambe.
Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen
izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do
poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do
petih let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z
zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.
Po poteku obdobja hrambe se podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakon za
posamezno vrsto podatkov ne določa drugače.
8. Pravice posameznika v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov
Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki so:
1. pravica do dostopa do osebnih podatkov
2. pravica do popravka
3. pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)
4. pravica do omejitve obdelave
5. pravica do prenosljivosti podatkov
6. pravica do ugovora
7. pravica do pritožbeZahtevek v zvezi z uresničevanjem katerekoli od zgoraj navedenih pravic lahko posameznik
pošlje:
– na elektronski naslov info@belingar.com ali
– po pošti na naslov Belingar d.o.o., Industrijska 5, 5000 Nova Gorica, 5000 Nova
Gorica.
Zahtevek bo podjetje Belingar d.o.o. obravnavalo brez nepotrebnega odlašanja in o njem
odločilo v roku 30 dni od prejema zahtevka. V primeru kompleksnosti se lahko rok za odgovor
podaljša za največ tri mesece, o čemer mora biti posamenik posebej obveščen.
Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s
kakšno od njegovih pravic, lahko zahtevamo zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za
potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali
pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko podjetje:
• zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške
posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali
• zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.
8.1. Pravica do dostopa do podatkov
Posaemeznik lahko zahteva, da ga podjetje seznani, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni
podatki in če se, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:
• namene obdelave,
• vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo,
• uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,
• predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se
uporabijo za določitev tega obdobja,
• obstoja pravice, da se lahko od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih
podatkov ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, ali obstoj pravice do ugovora
taki obdelavi,
• pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
• kadar osebni podatki niso zbrani od vas, vse razpoložljive informacije v zvezi z
njihovim virom.
8.2. Pravica do popravka (16. čl. Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov)
Posameznik ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne
osebne podatke v zvezi z njim ter ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve
nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.8.3. Pravica do izbrisa (17. čl. Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov)
Posameznik ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja osebne podatke
posameznika izbriše, kadar velja eden od naslednjih razlogov:
• kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako
drugače obdelani,
• kadar posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, pa za
obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
• kadar posameznik ugovarja obdelavi podatkov, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo
nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,
• kadar so bili osebni podatki obdelani nezakonito,
• kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s
pravom EU ali slovenskim pravnim redom.
8.4. Pravica do omejitve obdelave (18. čl. Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov)
Posameznik ima pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo njegovih osebnih podatkov,
kadar velja eden od naslednjih primerov:
• posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča
preveriti točnost osebnih podatkov,
• je obdelava nezakonita, posameznik pa nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter
namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe,
• upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih
posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
• če je posameznik, na katerega se nanašjo osebni podatki, vložil ugovor v zvezi z
obdelavo, ki temelji na zakonitih interesih podjetja, dokler se ne preveri, ali zakoniti
razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika.
Kadar je bila obdelava osebnih podatkov posameznika omejena v skladu s prejšnjim
odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo
posameznika, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva
pravic druge fizične ali pravne osebe.
Pred preklicem omejitve obdelave osebnih podatkov je upravljavec dolžan posameznika o tem
obvestiti.
8.5. Pravica do prenosljivosti podatkov (20. čl. Splošne uredbe o varstvu osebnih
podatkov)
Posameznik ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval
upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te
podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi vas podjetje Belingar d.o.o. pri tem oviralo,
kadar obdelava temelji na privolitvi posameznika in se obdelava izvaja z avtomatiziranimisredstvi. Na zahtevo posameznika, kadar je to tehnično izvedljivo, se lahko osebni podatki
neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu.
8.6. Pravica do ugovora (21. čl. Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov)
Kadar podjetje Belingar d.o.o. podatke obdeluje na podlagi zakonitega interesa za namene
trženja, lahko taki obdelavi posameznik kadar koli ugovarja.
Podjetje Belingar d.o.o. osebne podatke posameznika preneha obdelovati, razen če dokaže
nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika,
ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
8.7. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov
Posameznik ima pravico, da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da
obdelava njegovih osebnih podatkov krši slovenske predpise ali predpise EU na področju
varstva osebnih podatkov.
Če posameznik uveljavlja pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi meni, da
osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali ni prejel vseh
zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu
vloži obrazloženo pritožbo pri podjetju Belingar d.o.o. v roku 15 dni. O pritožbi bo podjetje
Belingar d.o.o. odločilo kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.
9. Končne določbe
Za vprašanja, ki niso urejena s tem Pravilnikom, se uporablja veljavna zakonodaja.
Podjetje Belingar d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe tega Pravilnika. Vsaka
sprememba Pravilnika bo objavljena na spletni strani družbe https://www.segrej.si.
10. Veljavnost Pravilnika o zasebnosti
Pravilnik je objavljen na spletni strani družbe https://www.segrej.si in začne veljati
26.10.2022.
Nova Gorica, 26.10.2022

Back to top